STEBĖTOJŲ TARYBA

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO

2022 m. liepos 11 d. Nr. 1-240

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos 2022 m. vasario 1 d. raštą Nr. 19-295 „Dėl įstaigos stebėtojų tarybos“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Sudaryti penkeriems metams VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos stebėtojų tarybą:

Mindaugas Burba – Savivaldybės gydytojas (Sveikatos poskyrio vedėjas), stebėtojų tarybos pirmininkas;

Karolina Prankienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Sveikatos poskyrio vyriausioji specialistė;

Inga Kulionienė – VŠĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklos koordinatorė;

Vitalija Lauciuvienė – VŠĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro slaugos administratorė;

Indrė Davidonienė – VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos gydytoja odontologė.

  1. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas


 

GYDYMO TARYBA

2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-54 ,,Dėl poliklinikos patariamųjų organų komisijų sudėčių atnaujinimo“ gydymo tarybą sudaro:

Pirmininkas – burnos chirurgas Vyt. Bosas,
Nariai:
R. Murnikovienė- gydytoja periodontologė;
N. Sasnauskienė – gydytoja ortodontė;
S. Miežinienė – gydytoja odontologė;
S. Ulozienė – gyd. vaikų odontologė.


SLAUGOS (BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ) TARYBA

2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-54 ,,Dėl poliklinikos patariamųjų organų komisijų sudėčių atnaujinimo“ir 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr.V-43, slaugos (burnos priežiūros specialistų) tarybą sudaro:
Pirmininke – S. Kairienė, gyd. odontologo padėjėja, administratorė burnos priežiūrai,

Nariai:
R. Žydeliūnienė – gydytojo odontologo padėjėja;
R. Andriškevičienė – gydytojo odontologo padėjėja;
R. Mėdžienė – gydytojo odontologo padėjėja;
L. Juknevičienė – dantų technikė.


VšĮ Panevėžio Miesto odontologijos poliklinikos medicinos etikos komisijos nuostatai – Išsamiau…


Įsakymas dėl poliklinikos darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo – Išsamiau…