STEBĖTOJŲ TARYBA

Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020-05-28
sprendimu Nr.1-142 ,,Dėl savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.1-95 ,,Dėl Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo“ pakeitimo VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos Stebėtojų tarybą. sudaro:
Mindaugas Burba – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Sveikatos poskyrio vedėjas, stebėtojų tarybos pirmininkas;
Dalia Lauruškienė – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Sveikatos poskyrio vyriausioji specialistė;
Rasa Jučienė – visuomenės atstovė;
Indrė Davidonienė – VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos gydytoja odontologė.


MEDICINOS (ODONTOLOGIJOS) ETIKOS KOMISIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 2004-06-09 visuotiniame narių suvažiavime priimtu ,,Odontologų profesinės etikos kodeksu“, bei pakeitimais ir 2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-54 ,,Dėl poliklinikos patariamųjų organų komisijų sudėčių atnaujinimo“ etikos komisiją sudaro:

Pirmininkė – I. Davidonienė, gyd. odontologė
Nariai:
D. Urbelienė – gyd.burnos chirurgė;
D. Galkuvienė – gydytojo odontologo padėjėja;
K. Kaušylienė – burnos higienistė;
D. Iždonienė – dantų technikė.


GYDYMO TARYBA

2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-54 ,,Dėl poliklinikos patariamųjų organų komisijų sudėčių atnaujinimo“ gydymo tarybą sudaro:

Pirmininkas – burnos chirurgas Vyt. Bosas,
Nariai:
R. Murnikovienė- gydytoja periodontologė;
N. Sasnauskienė – gydytoja ortodontė;
S. Miežinienė – gydytoja odontologė;
S. Ulozienė – gyd. vaikų odontologė.


SLAUGOS (BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ) TARYBA

2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-54 ,,Dėl poliklinikos patariamųjų organų komisijų sudėčių atnaujinimo“ir 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr.V-43, slaugos (burnos priežiūros specialistų) tarybą sudaro:
Pirmininke – S. Kairienė, gyd. odontologo padėjėja, administratorė burnos priežiūrai,

Nariai:
R. Žydeliūnienė – gydytojo odontologo padėjėja;
R. Andriškevičienė – gydytojo odontologo padėjėja;
R. Mėdžienė – gydytojo odontologo padėjėja;
L. Juknevičienė – dantų technikė.


VšĮ Panevėžio Miesto odontologijos poliklinikos medicinos etikos komisijos nuostatai – Išsamiau…


Įsakymas dėl poliklinikos darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo – Išsamiau…